ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE – Uređen arhivski depo

Arhiviranje dokumentacije je, pre svega, stvar poslovne higijene, a zatim i zakonska obaveza i uređena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji se primenjuje od 24.januara 2021. Arhiviranje dokumentacije se može realizovati samostalno, ili angažovanjem specijalizovane kompanije (outsource model).

Šta je Arhivski depo i gde se može dodatni saznati o uređenju?

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 – dalje: Pravilnik) stupio je na snagu 26.11.2021. godine. Pomenuti pravilnik uređuje bliže uslove za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Arhivski depo je posebno izdvojena i opremljena prostorija u kojoj se čuvaju arhivska građa i dokumentarni materijal.

Stvaraoci i imaoci AG i DM obavezni su da arhivsku građu i dokumentarni materijal čuvaju u sređenom i bezbednom stanju do predaje nadležnom javnom arhivu, odnosno do isteka roka čuvanja.

Stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku osiguravaju trajno čuvanje arhivske građe u elektronskom obliku u skladu sa zakonom, njeno održavanje, migriranje, odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima do predaje arhivske građe u elektronskom obliku nadležnom javnom arhivu. O čuvanju elektronske arhivske građe i dokumentarnog materijala možete pročitati u Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2021).

Arhiviranje dokumentacije

Da li se dokumenta mogu čuvati i u kancelariji?

Stvaraoci i imaoci osim državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, imalaca javnih ovlašćenja i verskih zajednica, koji u toku kalendarske godine stvaraju ili imaju manje od 20 metara arhivske građe i dokumentarnog materijala, mogu arhivsku građu i dokumentarni materijal da čuvaju u svom poslovnom i kancelarijskom prostoru ukoliko taj prostor ima sledeće karakteristike: zaštićen je od direktnog delovanja sunčevog svetla, zidovi su čvrsti i suvi, sa izolovanim vodovodnim, kanalizacionim i cevima za centralno grejanje, sa ispravnim elektroinstalacijama, udaljen od izvora plamena, plina i lako zapaljivih materija, osiguran od neovlašćenog pristupa i u kojem temperatura po pravilu ne prelazi 25°C.

Stvaraoci i imaoci iz stava 1. ovog člana su obavezni da arhivsku građu i dokumentarni materijal čuvaju u odgovarajućim metalnim policama ili ormarima.

O čemu treba voditi računa prilikom formiranja arhivskog depoa?

Prilikom formiranja treba voditi računa da prostor ispunjava sledeće karakteristike:

 • Prostor je suv, prozračan zaštićen o prodora nadzemnih i podzemnih voda,
 • Treba da je udaljen od energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnihm kanalizacionih),
 • Zidovi – čvrsti, suvi, bez pukotina, otporni na vatru,
 • Nosivost poda odgovarajuća,
 • Podovi ravni, bez pragova i stepenica materijala otpornog na habanje, lako da se održava,
 • Ulazna ili pregradna vrata metalna ili drvena obložena metalom sa obe strane,
 • AG i DM treba da su zaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti,
 • grejanje isključivo centralno ili klima uređaji,
 • Zgrada – obavezna gromobranska instalacija,
 • Obavezni protiv požarni aparati za suvo gašenje,
 • Odgovarajuće police,
 • Uređaji za kontrolu temperature i vlažnosti vazduha.

Ukoliko dokumenta čuvate u kancelariji, vodite računa o sledećim karakteristikama:

 • Kancelarija treba da bude zaštićena od direktnog delovanja sunčevog svetla,
 • Zidovi čvrsti i suvi,
 • Sa izolovanim vodovodnim i kanalizacionim cevima za centralno grejanje,
 • Sa ispravnim elektroinastalacijama,
 • Udaljen od izvora plamena, plina i lako zapaljivih materija,
 • U kojem temperatura ne prelazi 25 stepeni.

 

ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE: 12 koraka do uređenog arhiva

Arhiviranje dokumentacije je, pre svega, stvar poslovne higijene, a zatim i zakonska obaveza i uređena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji se primenjuje od 24.januara 2021. Arhiviranje dokumentacije se može realizovati samostalno, ili angažovanjem specijalizovane kompanije (outsource model).

Arhiviranje dokumentacije

BITNE ODREDBE

Narodna skupština Republike Srbije ovim zakonom propisuje obavezu adekvatnog postupanja sa poslovnom dokumentacijom za sva pravna lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije.

Svaki privredni subjekt je u obavezi da:

 1. obezbedi odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala,
 2. odredi odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom
 3. evidentira, označava, klasifikuje, datira i arhivira arhivsku građu i dokumentarni materijal,
 4. predaje arhivsku građu nadležnom arhivu pod uslovima i u rokovima predviđenim ovim zakonom
 5. osigura trajno čuvanje arhivske građe u elektronskom obliku, njeno održavanje, migriranje, odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima do predaje arhivske građe u elektronskom obliku nadležnom javnom arhivu,
 6. vodi arhivsku knjigu na propisanom obrascu,
 7. dostavi nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini,
 8. pribavi mišljenje nadležnog arhiva pre preduzimanja mera koje se odnose na arhivsku građu i dokumentarni materijal (statusne promene, fizičko preseljenje, adaptacija prostorija, otvaranje stečaja ili likvidacije, mikrofilmovanje, digitalizacija i drugo,
 9. odabira arhivsku građu i izdvaja radi uništenja bezvredan dokumentarni materijal kojem je istekao rok čuvanja, godinu dana od dana isteka utvrđenog roka,
 10. omogući ovlašćenom licu nadležnog javnog arhiva stručni nadzor nad evidentiranjem, klasifikovanjem, odabiranjem, arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i zaštitom arhivske građe, odnosno nad njenim odabiranjem iz dokumentarnog materijala,
 11. postupa u skladu sa merama i rokovima koje nadležni arhiv naloži rešenjem a na osnovu prethodno sačinjenog zapisnika o utvrđenom stanju zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala,
 12. obavesti nadležni javni arhiv o svim promenama koje su od značaja za arhivsku građu najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka

Arhiviranje dokumentacije

KAZNE

Za nepoštovanje navedenih obaveza koje se odnose na arhiviranje dokumentacije zaprećena je prekršajna kazna i to :

 • za pravno lice u iznosu od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara,
 • za odgovorno lice u privrednom društvu od 5.000,00 do 150.000,00 dinara.