Ukoliko ne želite da arhivu izmestite iz sopstvenog prostora, stojimo Vam na raspolaganju sa našim rešenjem koje se zove formiranje arhiva odnosno registratursko sređivanje dokumentacije.

Formiranje arhiva

Naše iskustvo će Vam pomoći u svim aspektima upravljanja dokumentacijom i arhivom. Formiranje arhiva, pored organizacije samog depoa i izrada procedura koje se odnose na upravljanje dokumentima i arhivskom građom podrazumevaju i:

  • Da Vaša dokumenta budu uvek ispravno obeležena i na pravom mestu,
  • Da Vaš arhivski depo bude adekvatno uređen i ispravno obeležen kako bi se uštedelo vreme potrebno za rad,
  • Da se o dokumentima i kretanjima dokumenata vodi adekvatan zapis,
  • Da Vaš Archive manager kao i ostali zaposleni dobiju adekvatnu obuku o upravljanju dokumentacijom, koja se odnosi i na praćenje zakonskih propisa,
  • Da dokumenta kojima je istekao rok čuvanja uništite na pravilan način i o tome napravite adekvatan zapis.

Usluge formiranja arhiva se odnose na razvoj dobro struktuiranog i organizovanog sistema upravljanja dokumentacijom, koji će odgovarati Vašim potrebama. S tim u vezi u procesu registraturskog sređivanja dokumentacije sagledavaju se potrebe svakog pojedinačnog dela i svakog sektora Vaše kompanije. Ova usluga je potpuno u skladu sa zakonskom regulativom kao i propisima koje nalažu nadležni istorijski arhivi.

Formiranje arhiva

Usluga formiranja arhiva obuhvata i pomoć u izradi zakonski propisanih akata vezanih za upravljanje i fizičko arhiviranje dokumentacije. Posebna pažnja dodeljuje se izradi Arhivske knjige.

ARHIVSKA KNJIGA

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu stvaraoca i imaoca.

Arhivski depo - Termini i definicije