Arhiviranje dokumentacije je, pre svega, stvar poslovne higijene, a zatim i zakonska obaveza i uređena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji se primenjuje od 24.januara 2021. Arhiviranje dokumentacije se može realizovati samostalno, ili angažovanjem specijalizovane kompanije (outsource model).

Šta je Arhivski depo i gde se može dodatni saznati o uređenju?

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 – dalje: Pravilnik) stupio je na snagu 26.11.2021. godine. Pomenuti pravilnik uređuje bliže uslove za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Arhivski depo je posebno izdvojena i opremljena prostorija u kojoj se čuvaju arhivska građa i dokumentarni materijal.

Stvaraoci i imaoci AG i DM obavezni su da arhivsku građu i dokumentarni materijal čuvaju u sređenom i bezbednom stanju do predaje nadležnom javnom arhivu, odnosno do isteka roka čuvanja.

Stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku osiguravaju trajno čuvanje arhivske građe u elektronskom obliku u skladu sa zakonom, njeno održavanje, migriranje, odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima do predaje arhivske građe u elektronskom obliku nadležnom javnom arhivu. O čuvanju elektronske arhivske građe i dokumentarnog materijala možete pročitati u Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2021).

Arhiviranje dokumentacije

Da li se dokumenta mogu čuvati i u kancelariji?

Stvaraoci i imaoci osim državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, imalaca javnih ovlašćenja i verskih zajednica, koji u toku kalendarske godine stvaraju ili imaju manje od 20 metara arhivske građe i dokumentarnog materijala, mogu arhivsku građu i dokumentarni materijal da čuvaju u svom poslovnom i kancelarijskom prostoru ukoliko taj prostor ima sledeće karakteristike: zaštićen je od direktnog delovanja sunčevog svetla, zidovi su čvrsti i suvi, sa izolovanim vodovodnim, kanalizacionim i cevima za centralno grejanje, sa ispravnim elektroinstalacijama, udaljen od izvora plamena, plina i lako zapaljivih materija, osiguran od neovlašćenog pristupa i u kojem temperatura po pravilu ne prelazi 25°C.

Stvaraoci i imaoci iz stava 1. ovog člana su obavezni da arhivsku građu i dokumentarni materijal čuvaju u odgovarajućim metalnim policama ili ormarima.

O čemu treba voditi računa prilikom formiranja arhivskog depoa?

Prilikom formiranja treba voditi računa da prostor ispunjava sledeće karakteristike:

 • Prostor je suv, prozračan zaštićen o prodora nadzemnih i podzemnih voda,
 • Treba da je udaljen od energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnihm kanalizacionih),
 • Zidovi – čvrsti, suvi, bez pukotina, otporni na vatru,
 • Nosivost poda odgovarajuća,
 • Podovi ravni, bez pragova i stepenica materijala otpornog na habanje, lako da se održava,
 • Ulazna ili pregradna vrata metalna ili drvena obložena metalom sa obe strane,
 • AG i DM treba da su zaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti,
 • grejanje isključivo centralno ili klima uređaji,
 • Zgrada – obavezna gromobranska instalacija,
 • Obavezni protiv požarni aparati za suvo gašenje,
 • Odgovarajuće police,
 • Uređaji za kontrolu temperature i vlažnosti vazduha.

Ukoliko dokumenta čuvate u kancelariji, vodite računa o sledećim karakteristikama:

 • Kancelarija treba da bude zaštićena od direktnog delovanja sunčevog svetla,
 • Zidovi čvrsti i suvi,
 • Sa izolovanim vodovodnim i kanalizacionim cevima za centralno grejanje,
 • Sa ispravnim elektroinastalacijama,
 • Udaljen od izvora plamena, plina i lako zapaljivih materija,
 • U kojem temperatura ne prelazi 25 stepeni.

 

ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE – Uređen arhivski depo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *